Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ellátandó feladatok:

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, szakmai felelősség a hivatal működésért. Az önkormányzat munkájának előkészítése, végrehajtásának megszervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása. Ellátja Nagytőke Község Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzata jegyzői feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81.§ (1)-(3) bekezdésében, 86.§-ában és a vonatkozó ágazati jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 70 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) SZMSZ-ben, a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,

        Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

        Közigazgatási vagy jogi szakvizsga

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

        Legalább 3-5 év önkormányzati vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (87/2019 (IV.23.) Korm.rend. 9.§-a és az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal). Motivációs levél.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a Kttv. 42.§ (1) és (3) bekezdésnek való megfelelést igazol

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai gyakorlat igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat a Kttv. 84-86. § szerinti összeférhetetlenségről

        Nyilatkozata vagyonnyilatkozat vállalására

        Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        Szakmai, vezetői elképzelésének bemutatása, maximum 3 oldal terjedelemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csákné Kis Regina nyújt, a 0663 510309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1039/2023 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: , Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. II. 209.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző személyéről a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei a lakosságszám arányos többségi döntést hoznak. A benyújtott pályázatok értékelése alapján kerül sor a személyes meghallgatásra. A pályázati eljárás az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. A pályázat kiírója az eljárás során a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szuperinfo - 2023. február 2.

        www.szentes.hu - 2023. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kikötésre kerül.